You’ve got this, Anki! 💪 Angkrish Raghuvanshi | #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi