This vibe, this team!  #AmiKKR | #TeamSeBadaKuchNahi | @Dream11