They ain’t gonna know what hit ‘em 🎤 #AmiKKR | #RukengeNahiJhukengeNahi | #Venom