The King, in his Kingdom ๐Ÿ‘‘ Shah Rukh Khan | Eden Gardens | #AmiKKR | #KKRvLSG | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi