P.S. - Wait till the end! πŸ˜‰ Venkatesh Iyer | #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi