"Sadde veer da birthday hai! ๐Ÿ•บ Ramandeep Singh |#AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi"