Shah Rukh Khan | Phil Salt | #AmiKKR | #KKRvDC | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi