Lucky to have you! ๐Ÿ‘‘ Shah Rukh Khan | #TATAIPL2024 | #AmiKKR | #KKRvMI | #RukengeNahiJhukengeNahi