Rahmanullah Gurbaz | #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi