Rahmanullah Gurbaz | #AmiKKR | #KKRvSRH | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi