Angkrish Raghuvanshi | Ricky Ponting | #AmiKKR | #KKRvDC | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi